Masz pytania dotyczące współpracy z Pflegehilfe Schweiz AG?
Zadzwoń i uzyskaj odpowiedzi!
Cieszymy się na kontakt z Tobą!

+48 888 721 102 e-mail Pracuj z nami

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Pflegehilfe Schweiz AG SA z Oddziałami w Polsce (zwane dalej PHS AG) podlega przepisom europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Pflegehilfe Schweiz AG z siedzibą w Szwajcarii – obowiązuje szwajcarska ustawa o ochronie danych osobowych (DSG). Szczególne odniesienie do wszelkich dodatkowych obowiązujących przepisów prawa wynika z europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Jeżeli udzielasz PHS AG zgody na przetwarzanie danych osobowych, jest to dobrowolne. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Aby skorzystać z prawa do wycofania zgody, należy poinformować PHS AG o swojej decyzji, korzystając z kanałów komunikacji wymienionych poniżej.

PHS AG zapewnia dokładność i wiarygodność informacji przedstawionych na stronie internetowej. PHS AG zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich lub części informacji opublikowanych na stronie internetowej w dowolnym momencie.

Zasady korzystania z serwisu internetowego

 1. Każdy użytkownik strony internetowej zobowiązany jest do przestrzegania niniejszych przepisów o ochronie danych osobowych. Wszelkie działania, które mają miejsce w ramach strony internetowej są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego.
 2. Pflegehilfe Schweiz AG zwana dalej PGS AG, umożliwia użytkownikom dostęp do strony internetowej tj. świadczy usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Usługodawcą w rozumieniu tej ustawy jest podmiot odpowiedzialny – PHS AG.
 3. Korzystanie z serwisu wymaga połączenia z Internetem oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej wywoływanie i wyświetlanie stron internetowych na ekranie komputera lub innego urządzenia elektronicznego oraz obsługującej język programowy JavaScript, akceptującej pliki cookies i obsługującej szyfrowane połączenia SSL.
 4. Przedmiotem praw PHS AG są wszelkie materiały i ich elementy, w tym teksty, grafika, układ i konstrukcja elementów (tzw. layout), znaki towarowe, zdjęcia, treści audio i wideo, aplikacje i inne oprogramowanie, a także inne informacje i elementy prawnie chronione dostępne na stronach internetowych. Wszelkie bezprawne wykorzystanie tych elementów jest zabronione i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. Tym samym zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie lub rozpowszechnianie tych materiałów w jakiejkolwiek formie, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez prawo.
 5. Ilekroć przepisy o ochronie danych osobowych przewidują składanie oświadczeń jakiegokolwiek rodzaju za pomocą narzędzi udostępnionych przez PHS AG na stronie internetowej, wszelkie oświadczenia złożone w ten sposób uważa się za złożone w chwili, gdy użytkownik lub inna osoba odwiedzająca stronę internetową skorzystała z odpowiedniego narzędzia, niezależnie od tego, kiedy oświadczenie dotarło do odbiorcy w taki sposób, że mógł się z nim zapoznać.
 6. Regulamin jest udostępniany użytkownikom Serwisu nieodpłatnie.

 

Odpowiedzialność

 1. PHS AG nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania użytkowników w związku z korzystaniem z witryny.
 2. PHS AG nie gwarantuje dokładności informacji podawanych przez użytkowników dotyczących ich tożsamości.
 3. Strona internetowa oraz wszystkie usługi świadczone w jej ramach są udostępniane w stanie, w jakim zostały znalezione. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z oświadczeniem użytkownika, że zapoznał się z funkcjonowaniem Serwisu i akceptuje go w takiej formie, w jakiej został zastany. Nie narusza to prawa PHS AG do wprowadzania nowych rozwiązań technicznych, w tym mających na celu usprawnienie funkcjonowania strony internetowej oraz usług świadczonych w jej ramach.
 4. PHS AG nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w funkcjonowaniu strony internetowej lub za utratę danych użytkownika w wyniku działania siły wyższej lub w wyniku działań osób trzecich lub środków podjętych przez podmiot odpowiedzialny w celu poprawy funkcjonalności strony internetowej.
 5. Odpowiedzialność podmiotu odpowiedzialnego za szkody rzeczywiście poniesione przez użytkownika oraz jego utracony zysk jest wykluczona w największym zakresie dozwolonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, chyba że szkoda wynika z winy umyślnej lub rażącego zaniedbania podmiotu odpowiedzialnego.
 6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Kontrolera za wszelkie szkody wynikające lub związane z naruszeniem przez Użytkownika przepisów prawa, przepisów o ochronie danych osobowych, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego lub praw osób trzecich, w tym w szczególności za szkody związane z nieprawidłowością, niedokładnością lub niekompletnością jakiegokolwiek oświadczenia złożonego przez Użytkownika.

 

Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w PHS AG

Administratorem Państwa danych osobowych jest Pflegehilfe Schweiz AG z siedzibą w Schindellegi, ul. Chaltenboden 16 w Szwajcarii oraz Pflegehilfe Schweiz AG SA z Oddziałem w Polsce z siedzibą w Toruniu, ul. Grudziądzka 110-114, 87-100 Toruń, NIP: 9542790463, REGON: 369709155.

W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych należy skontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: rodo@pflegehilfe.ch.

 1. Jak zbierane są dane osobowe

Twoje dane zbieramy przy następujących czynnościach:

– dane kontaktowe w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania;

– odwiedzanie strony internetowej; PHS AG wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia komfortu odwiedzin strony internetowej; dane te zawierają podstawowe informacje pozwalające na identyfikację przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową;

– proces aplikacyjny z wykorzystaniem formularza kontaktowego; Jeśli wyrażasz zainteresowanie ubieganiem się o pracę w PHS AG, wykorzystujemy następujące dane osobowe: Imię i nazwisko, adres pocztowy, data urodzenia, numer telefonu, adres e-mail, wykształcenie, przebieg kariery zawodowej.

 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 • w celu świadczenia usług, tj. w celu zawarcia i realizacji umowy, w tym zapewnienia odpowiedniej jakości usług – w okresie obowiązywania umowy i rozliczeń po jej rozwiązaniu na podstawie.
 • do kontaktu telefonicznego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • w celu dochodzenia roszczeń i obrony – w czasie trwania umowy zgodnie z art. 6 (1) lit. b RODO, do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z istniejących umów, a jeśli dochodzimy roszczeń – na czas trwania odpowiedniego postępowania – art. 6 (1) lit. c RODO;
 • dla celów procedury aplikacyjnej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO, do końca okresu procedury aplikacyjnej na określone stanowisko, nie dłużej niż 12 miesięcy.
 1. Źródło, z którego pochodzą dane

Dane osobowe zbieramy:

– bezpośrednio od Państwa;

– z publicznie dostępnych źródeł (w szczególności rejestrów publicznych) – w przypadku współpracy z firmami.

 1. Metody przetwarzania danych

Przetwarzanie danych odbywa się przy użyciu zautomatyzowanych i niezautomatyzowanych narzędzi bezpośrednio związanych z celami przetwarzania, a w każdym przypadku przy zastosowaniu odpowiednich metod i procedur zapewniających bezpieczeństwo i poufność danych.

 1. Kategorie odbiorców danych osobowych

W celach, o których mowa powyżej, dane osobowe mogą być przekazywane do:

– Osobom upoważnionym przez administratora danych do przetwarzania danych osobowych (pracownikom lub partnerom współpracującym);

– Dostawcom usług informatycznych;

– niezależne osoby odpowiedzialne (firmy transportowe, operatorzy bankowi, dostawcy usług telekomunikacyjnych lub innych środków komunikacji online;

– Organy podatkowe, policja, jak również sądy i organy administracyjne w celu oceny i ścigania przestępstw, zapobiegania i ochrony przed zagrożeniami dla społeczeństwa, umożliwienia osobie odpowiedzialnej dochodzenia, wykonywania lub obrony praw w sądzie, jak również z innych powodów związanych z ochroną praw i wolności innych osób.

PHS AG starannie dobiera dostawców usług, biorąc pod uwagę analizę ryzyka, i ustala z nimi zasady ochrony danych w umowach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Aktualna lista podmiotów przetwarzających dane w imieniu PHS AG, wraz z informacją o wszelkich transferach danych do państw spoza Unii Europejskiej (w tym opis sposobu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych), jest dostępna na żądanie, które należy przesłać na adres: rodo@pflegehilfe.ch.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe są przechowywane przez określony czas, który różni się w zależności od celu przetwarzania. Po tym okresie dane są trwale usuwane lub przynajmniej nieodwracalnie anonimizowane. Dane osobowe są przechowywane zgodnie z warunkami i kryteriami określonymi w punkcie 2.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

– Prawo do bycia zapomnianym: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać od administratora usunięcia dotyczących jej danych osobowych bez zbędnej zwłoki, o ile zachodzi jedna z podstaw wymienionych enumeratywnie w art. 17 ust. 1 lit. a) – f) RODO.

– Prawo do sprostowania danych: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania od administratora sprostowania dotyczących jej nieścisłych danych osobowych bez zbędnej zwłoki.

– Prawo do ograniczenia przetwarzania: podmiot danych ma prawo żądać od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 18 ust. 1 lit. a) – d) RODO.

– Prawo do przenoszenia danych: osoba, której dane dotyczą, ma prawo do otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz ma prawo do przekazania danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dane osobowe zostały przekazane.

– Prawo konkretnej osoby fizycznej do niepodlegania decyzjom, które wywołują dotyczące jej skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływają, a które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (przy użyciu systemów informatycznych) jej danych, w tym profilowaniu. Przepis ten przewiduje wyjątki od tej zasady, w tym gdy takie przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z nami pod adresem: rodo@pflegehilfe.ch. Odwołanie, przeniesienie, ograniczenie i sprzeciw wobec przetwarzania danych może mieć wpływ na świadczone usługi i może skutkować brakiem możliwości ich prawidłowego świadczenia.

 1. Czy wymagana jest zgoda na przetwarzanie danych?

Jesteśmy uprawnieni do przetwarzania niektórych kategorii danych bez Twojej dodatkowej, odrębnej zgody. Zgoda została wyrażona poprzez czynność, o której mowa w punkcie 2. Wyrażenie zgody nie jest obowiązkowe, a w przypadku wyrażenia zgody można ją w dowolnym momencie odwołać (nie wpływa to jednak na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody do momentu jej odwołania).

 1. Czy PHS AG przekazuje dane poza obszar EOG?

Istnieje możliwość, że PHS AG korzysta z usług podmiotów przetwarzających dane mających siedzibę poza Unią Europejską. Nie wszystkie kraje mają taki sam poziom ochrony danych jak Unia Europejska. W przypadku przekazania danych do kraju o niższym poziomie ochrony danych (np. USA), zapewnimy odpowiednią ochronę danych w odpowiedni sposób, np. poprzez zawarcie odpowiednich postanowień w umowie z odbiorcą danych.

 1. Informacja o prawie do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Nadzoru Ochrony Danych Osobowych, gdy zdaniem osoby, której dane dotyczą, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

(W każdym przypadku zalecamy wcześniejszą konsultację z wyznaczonym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: rodo@pflegehilfe.ch lub prosimy o kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych na adres administratora danych).

Jako administrator danych, PHS AG zawsze będzie starało się podejmować wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem lub dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Zwracamy wyraźnie uwagę na to, że ochrona danych w przypadku transmisji danych w sieciach otwartych, takich jak Internet, nie może być w pełni zagwarantowana zgodnie z obecnym stanem techniki. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych przekazywanych przez Internet.

 

Informacja o plikach cookie

 1. PHS AG używa plików cookies, aby wizyta na stronie była jak najbardziej komfortowa. Plik cookie to informacja, którą serwer internetowy wysyła do przeglądarki i którą przeglądarka wysyła z powrotem do serwera podczas kolejnych dostępów (“plik cookie sesji”). Za pomocą plików cookie możliwe jest przechowywanie informacji pomiędzy wizytami na stronach internetowych i umożliwiają one serwerowi rozpoznanie przeglądarki użytkownika, a tym samym samego użytkownika przy ponownych wizytach na stronie i po zakończeniu sesji. 2.
 2. PHS AG stosuje pliki cookies, które są wykorzystywane również poza jedną sesją (“cross-session cookies”). Dzięki tym plikom cookie przechowywana jest jedynie liczba odwiedzin danego użytkownika, tak aby oferta mogła być stale rozszerzana i ulepszana na podstawie informacji o aktywności użytkownika na stronie internetowej. Niezależne od sesji pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika przez dwanaście miesięcy od ostatniej wizyty, chyba że użytkownik usunie je wcześniej. 3.
 3. Plik cookie może zawierać tylko informacje, które dostawca strony internetowej przesyła użytkownikowi (prywatne dane użytkownika nie mogą być odczytane). Nasze pliki cookies nie stanowią zatem żadnego zagrożenia. Należy również zauważyć, że dostęp do plików cookie ma tylko ich twórca. Żadna osoba trzecia nie może przeglądać plików cookie na dysku twardym klienta. Tylko serwer internetowy, który wysyła plik cookie do przeglądarki użytkownika, może go odzyskać.
 4. Jeśli użytkownik nie jest pewien, czy zaakceptować pliki cookie, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres: rodo@pflegehilfe.ch
 5. Użytkownik może również w szczególny sposób kontrolować obsługę plików cookie. Funkcja pomocy w pasku menu większości przeglądarek internetowych wyjaśnia, jak uniemożliwić przeglądarce przyjmowanie nowych plików cookie, jak wyświetlać nowe pliki cookie oraz jak usunąć i zablokować wszystkie już otrzymane pliki cookie. Procedura różni się w zależności od przeglądarki. Poniżej wyjaśniono, jak to działa w przypadku przeglądarki Internet Explorer:

– W menu “Extra” wybierz pozycję “Opcje internetowe”;

– Kliknij na zakładkę “Prywatność”;

– Tam można ustawić, czy pliki cookie mają być akceptowane, wybierane czy odrzucane;

– Potwierdzić ustawienie przyciskiem “OK”.

 1. Aby móc bez ograniczeń korzystać ze wszystkich funkcji, zalecamy pozostawienie włączonego odbioru plików cookies.

Zwracamy wyraźnie uwagę na to, że ochrona danych w przypadku transmisji danych w sieciach otwartych, takich jak Internet, nie może być w pełni zagwarantowana zgodnie z obecnym stanem techniki. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych przekazywanych przez Internet.

Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie internetowej, Państwa adres IP zostanie jednak wcześniej skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach, które zawarły porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przekazany na serwer Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google wykorzysta te informacje w celu oceny korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika, sporządzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora strony internetowej. Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku może nie być możliwe korzystanie z pełnej funkcjonalności tej strony internetowej. Ponadto mogą Państwo zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez Państwa z tej strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP) do Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html, w szczególności dotyczących możliwości dezaktywacji Google Analytics na stronie http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 1. Media społecznościowe

Wymienione poniżej wtyczki społecznościowe wykorzystujemy na naszej stronie internetowej, aby zwiększyć świadomość naszej firmy. Leżący u podstaw cel promocyjny należy uznać za uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 (1) lit. f RODO. Odpowiedzialność za działanie zgodne z ochroną danych ponoszą ich dostawcy. Przetwarzanie danych w związku z tymi wtyczkami odbywa się za Państwa zgodą, gdy z nich korzystacie.

Jeśli korzystasz z usług tych sieci społecznościowych niezależnie od naszej strony internetowej lub w związku z nią, sieci społecznościowe oceniają Twoje korzystanie z wtyczki. W tym przypadku informacje o wtyczce są przekazywane do sieci społecznościowych.

 1. Mapy Google

Usługi Google Maps są wykorzystywane na naszej stronie internetowej (np. na ekranie lub poprzez interfejsy / API). Google LLC, USA, może w związku z tym przetwarzać informacje o Państwa aktualnej lokalizacji. Google wykorzystuje różne technologie do określenia Państwa lokalizacji, takie jak adresy IP, GPS i inne czujniki, które dostarczają Google informacji o pobliskich urządzeniach, punktach dostępu WLAN lub masztach telefonii komórkowej, na przykład.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie przez Google, a także Państwa prawa w tym zakresie i możliwości ustawień w celu ochrony prywatności znajdują się w polityce prywatności Google pod adresem Polityka prywatności – Prywatność i warunki – Google.

 1. Facebook

Nasza strona internetowa wykorzystuje wtyczki sieci społecznościowej Facebook, która jest oferowana przez Facebook Inc. Wtyczki Facebooka są oznaczone logo Facebooka lub dodatkiem “Like” lub “Share”. Przegląd wtyczek Facebooka i ich wyglądu można znaleźć pod adresem https://developers.facebook.com/docs/plugins.

Po wywołaniu strony naszej witryny, która zawiera taką wtyczkę, przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez Facebook bezpośrednio do Państwa przeglądarki i integrowana ze stroną.

Dzięki tej integracji Facebook otrzymuje informację, że Państwa przeglądarka wywołała odpowiednią stronę naszej witryny, nawet jeśli nie posiadają Państwo profilu na Facebooku lub nie są aktualnie zalogowani na Facebooku. Informacje te (łącznie z Państwa adresem IP) są przekazywane przez Państwa przeglądarkę bezpośrednio na serwer Facebooka w USA i tam zapisywane.

Jeśli są Państwo zalogowani na Facebooku, Facebook może bezpośrednio przyporządkować Państwa wizytę na naszej stronie do Państwa profilu na Facebooku. W przypadku interakcji z wtyczkami, np. poprzez kliknięcie przycisku “Lubię to”, informacje te są również przekazywane bezpośrednio na serwer Facebooka i tam zapisywane. Informacje te są również publikowane na Państwa profilu na Facebooku i wyświetlane Państwa znajomym z Facebooka.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Facebook, jak również Państwa prawa w tym zakresie i możliwości ustawień w celu ochrony prywatności, można znaleźć w polityce prywatności Facebooka: http://www.facebook.com/policy.php.

 

Prawo do zmiany przepisów dotyczących ochrony danych

 1. W przypadku zmiany przepisów o ochronie danych osobowych TEDi poinformuje o tym użytkowników, publikując to na stronie internetowej. 2. administrator danych jest zobowiązany do poinformowania użytkowników o zmianie danych kontaktowych.
 2. administrator danych jest zobowiązany do informowania użytkowników o zmianie danych kontaktowych.
 3. w sprawach nieuregulowanych w przepisach o ochronie danych osobowych stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 

Aktualność i zmiana niniejszej polityki prywatności

W każdej chwili możemy zmienić lub zmodyfikować niniejszą Politykę Prywatności.